Статут політичної партії "Республіканська"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Політична партія «Республіканська» (далі за текстом «Партія») – це добровільне об'єднання громадян, які поділяють мету діяльності Партії, визнають її Статут, підтримують Програму Партії, керуються республіканськими принципами та безпосередньо беруть участь в її реалізації та формування українського громадянського суспільства.
1.2. У підґрунтя діяльності партії закладено наступні цінності:
1. Повага
2. Чесність
3. Відповідальність
4. Гідність
5. Свідомість
6. Участь громадян у прийняття рішень
7. Робота на суспільне благо
8. Формування громад як частини громадянського суспільства на принципах субсидіарності та децентралізації
1.3. Основними республіканськими принципами діяльності Партії є:
– верховенство права;
– відкритість;
– соборність;
– рівноправність;
– відповідальність;
– множинність;
– професійність.
1.3.1. Принцип верховенства права полягає в тому, що жодна людина не є вище закону, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення закону, і що ніхто не може бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому законом;
1.3.2. Принцип відкритості полягає в тому, що кожен громадянин України має беззаперечне право на отримання будь-якої інформації про планування, поточну діяльність та наявні результати роботи Партії у повній, своєчасній і зрозумілій формі;
1.3.3. Принцип соборності полягає в тому, що члени Партії приходять до взаємної згоди в питаннях поєднання особистих інтересів з інтересами українського суспільства;
1.3.4. Принцип рівноправності полягає в тому, що всі члени Партії рівні в правах. Прав без обов'язків не існує. Наявність прав і обов'язків породжує відповідальність. Члени партії набувають права та обов'язків та несуть відповідальність виключно добровільно;
1.3.5. Принцип відповідальності полягає в тому, що робота Партії базується на усвідомленні кожним її членом важливості досягнення визначених цілей Партії, персональної відповідальності за виконання конкретних рішень Партії та спільної відповідальності за досягнення мети її діяльності.
1.3.6. Принцип множинності полягає в тому, що кожен член Партії проявляє визнає цінності й права інших спільнот України;
1.3.7. Принцип професійності полягає в тому, що для участі в управлінні партією та/або балотування від імені партії до органів державної влади або органів місцевого самоврядування особа повинна мати такий рівень компетенцій, якій відповідає вимогам посади.
1.4. Зазначені принципи є нормами прямої дії, якими слід керуватися:
1.4.1. при прийнятті рішень (зокрема, визначення процедур), що врегульовують діяльність Партії;
1.4.2. для врегулювання відносин (прийняття рішень щодо конкретних питань і випадків), якщо вони не врегульовані спеціальними процедурними нормами або іншими документами, прийнятими на виконання Статуту.
1.5. Найвищою цінністю Партії є формування відкритих суспільних взаємовідносин на основі горизонтальних зв'язків, які об'єднують та надають рівні можливості всім членам Партії.
1.6. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.
1.7. Партія утворена та зареєстрована в порядку, визначеному Законом України «Про політичні партії», що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У своїй діяльності Партія та партійні організації керуються Конституцією України, законодавством України, Статутом, Програмою Партії та виключно наступними Нормативними документами Партії (положеннями, регламентами тощо), прийнятими органами управління Партії:
1.7.1. Положення про порядок фінансування Партії;
1.7.2. Положення про Політичну раду Партії;
1.7.3. Положення про Секретаріат Партії;
1.6.4. Положення про контрольно-ревізійні органи Партії та партійних організацій;
1.7.5. Положення про символіку, партійний квиток та атрибутику;
1.7.6. Положення про порядок висування кандидатів від Партії;
1.7.7. Регламент обласних партійних організацій;
1.7.8. Регламент місцевих партійних організацій;
1.7.9. Етичний кодекс Партії.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЇ
2.1. Метою діяльності Партії є створення умов для розбудови громадянського суспільства в Україні на засадах республіканізму. Основою структурованого громадянського суспільства є територіальна громада.
2.2. Основними завданнями Партії є:
2.2.1. Отримання членами Партії достатніх владних повноважень для досягнення мети та впровадження в життя Програми Партії;
2.2.2. Творення політики шляхом вироблення системи політичних та управлінських рішень, необхідних для впровадження в життя республіканських цінностей, принципів та Програми Партії;
2.2.3. Участь у формуванні політичної волі у громадян шляхом популяризації в суспільстві республіканських цінностей, принципів та Програми Партії;
2.2.4. Виховання та підготовка кадрів, тобто створення середовища, в якому б внаслідок навчання та отримання практичних навичок люди могли всебічно розвиватися;
2.2.5. Залучення підготовлених кадрів до роботи в органах державної влади, тобто організація та проведення ефективних виборчих кампаній з метою приведення до влади на всіх рівнях якомога більшої кількості кваліфікованих членів Партії;
2.2.6. Здійснення партійного контролю за діяльністю членів Партії на посадах в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (з урахуванням законодавчих обмежень).
2.3. Для досягнення своєї мети та виконання визначених Статутом завдань Партія може вживати будь-яких не заборонених законодавством України заходів, що не суперечать загальним засадам діяльності Партії та її меті, зокрема (але не виключно) здійснює таку діяльність:
2.3.1. Вивчає, аналізує та узагальнює проблематику соціально-економічної, політичної, гуманітарної та інших сфер державного управління та суспільного життя;
2.3.2. Розробляє та пропонує суспільству власне бачення програм розвитку та реформування різних сфер державного управління та суспільного життя; відповідно до вироблених програм розробляє та пропонує проекти нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;
2.3.3. Проводить інформаційно-роз'яснювальну, агітаційну та пропагандистську роботу із населенням, зокрема шляхом проведення публічних та громадських заходів, масових заходів (демонстрації, мітинги, пікети, збори тощо), здійснення публікацій в засобах масової інформації;
2.3.4. Сприяє кандидатам від Партії, що беруть участь у виборах усіх рівнів у проведенні передвиборчої агітації;
2.3.5. Організує роз'яснення своєї позиції з питань, винесених на всеукраїнський або місцевий референдуми;
2.3.6. Бере участь у всеукраїнських та місцевих виборах шляхом висування своїх кандидатів на посади Президента України, депутатів Верховної Ради України та місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, висуває або пропонує своїх кандидатів на посади в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
2.3.7. Реалізує положення Програми Партії шляхом участі обраних або призначених від Партії посадових осіб у розробці державної політики та роботі органів державної влади всіх рівнів, а також органів місцевого самоврядування;
2.3.8. Здійснює пошук, відбір та об'єднує в кадровий резерв професіоналів для висування на посади у керівні органи Партії, участі у виборах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Організовує навчання партійного кадрового резерву, активу та членів Партії;
2.3.9. Підтримує ініціативи, спрямовані на підвищення ролі та статусу жінок у політиці на принципах гендерної рівності, з метою активізації і підтримки жінок в громадському і політичному житті, зокрема шляхом створення жіночих рад; сприяє створенню жіночих об'єднань, а також розробки програм забезпечення гендерної рівності в політиці;
2.3.10. Провадить роботу з молоддю, залучає її до участі у реалізації Програми Партії; сприяє формуванню прошарку молодих політично активних громадян, що поділяють цінності і принципи, Програму Партії;
2.3.11. Створює, вступає у передвиборчі блоки, інші об'єднання, виходить з них;
2.3.12. Створює, вступає у депутатські фракції (групи), політичні коаліції та інші об'єднання;
2.3.13. Представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПАРТІЇ
3.1. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс та рахунки в банківських установах.
Документи політичного характеру, виборчі списки, подання в виборчі комісії та інші документи виборчого характеру, підписує Голова партії або особи, які були уповноважені з'їздом, політичною радою, президією політичної ради під час ухвалення відповідного рішення. Голова партії представляє партію в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування.
3.2. Партія створюється на невизначений термін.
3.3. Партія має печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Політичної Ради Партії (у разі її відсутності – Політичною Радою Партії), а також символіку та іншу атрибутику, яка затверджується Політичною Радою Партії.
3.4. Символіка Партії реєструється у встановленому законодавством порядку. Право на офіційне використання партійної символіки мають лише члени Партії, місцеві та обласні партійні організації, керівні органи та органи управління Партії.
Право на офіційне використання партійної символіки може надаватися іншим особам у порядку, передбаченому Положенням про символіку, партійний квиток та атрибутику Партії.
Особливості використання символіки Партії у передвиборчий період визначаються в Положенні про символіку, партійний квиток та атрибутику Партії.
3.5. Партія може бути власницею майна. Партія має право володіти, користуватись та розпоряджатися належним їй майном відповідно до чинного законодавства, Статуту та Нормативних документів Партії, вчиняти від свого імені будь-які правочини, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах. Право представляти партію без доручення належить Керівнику Секретаріату Партії.
3.6. Партія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке належить їй на праві власності та на яке може бути звернено стягнення відповідно до законодавства України.
3.7. Юридичні особи, які засновані Партією, відповідають за своїми зобов'язаннями майном, яке їм належить на праві приватної власності і на яке може бути звернено стягнення відповідно до чинного законодавства. Партія не відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, засновником яких вона є, а такі юридичні особи не відповідають за зобов'язаннями Партії.
3.8. Партія не несе відповідальності за цивільно-правовими зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за цивільно-правовими зобов'язаннями Партії.
3.9. Партія не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Партії.
3.10. Партія має всі притаманні політичним партіям в Україні права, зокрема право:
3.10.1. Вільно провадити свою діяльність на всій території України;
3.10.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої цінності, принципи, мету, Програму Партії та завдання діяльності;
3.10.3. Оприлюднювати свою позицію з будь-яких питань суспільного та політичного життя, державного управління;
3.10.4. Брати участь у виробленні державної політики;
3.10.5. Брати участь у виборах;
3.10.6. Виступати з пропозиціями щодо різних питань суспільного життя, зокрема вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
3.10.7. Використовувати державні та комунальні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства;
3.10.8. Ініціювати та проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети, конференції, зустрічі, дискусії, інші публічні та масові заходи;
3.10.9. Проводити власні соціологічні дослідження, зокрема шляхом масових опитувань населення;
3.10.10. Від власного імені виступати учасницею цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, укладати правочини;
3.10.11. Бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх рівнів;
3.10.12. Наймати на роботу працівників на основі трудових угод (контрактів);
3.10.13. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії у державних та недержавних органах, установах і організаціях;
3.10.14. Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;
3.10.15. Набувати й розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством;
3.10.16. Використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування;
3.10.17. Передавати структурним утворенням Партії майно в оперативне управління;
3.10.18. Отримувати фінансування, зокрема (але не виключно) коштом внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів Партії;
3.10.19. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, неприбуткові установи та організації, надавати допомогу в їх створенні;
3.10.20. Надавати фінансову та іншу допомогу юридичним особам та громадянам для реалізації проектів та ініціатив, що відповідають Статуту, Програмі Партії, цілям та завданням Партії;
3.10.21. Підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати) у міжнародні спілки з додержанням вимог чинного законодавства та цього Статуту, укладати відповідні правочини, а також брати участь у здійсненні інших міжнародних контактів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України, чинному законодавству та Статуту;
3.10.22. Мати інші права, передбачені чинним законодавством.
3.11. Партія є неприбутковою організацією.
3.12. Партія не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності юридичних осіб, що створені Партією, використовуються виключно на виконання статутних завдань Партії, і не можуть розподілятися між членами Партії.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ЧЛЕНСТВА В ПАРТІЇ
4.1. Партія будується на основі відкритих горизонтальних зв'язків знизу до гори. Членство в Партії є добровільним, індивідуальним та фіксованим.
4.2. Членом Партії може бути громадянин України, який досягнув 18-річного віку, має право голосу на виборах, ознайомився та погоджується із положеннями Статуту та Програми Партії, знає, усвідомлює і підтримує цінності та принципи Партії, її ідеологію.
4.3. Люстраційними критеріями, наявність хоча б одного з яких є несумісним з набуттям особою членства у Партії, є:
4.3.1.Займання посади у період з 25 лютого 2010 року по 20 травня 2019 року: Президента України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, які не є членами Уряду України, Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Директора Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, керівника Державного управління справами, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої ради юстиції, прокурора області, прокурора міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, прокурора районів, міжрайонних прокуратур, прокуратур у містах, прокурора спеціалізованої прокуратури, їх першого заступника, їх заступника;
4.3.2. Всіх народних депутатів України VII-VIII скликань.
4.3.3. Завдання шкоди життю, здоров'ю, порушення майнових прав громадян України – учасників масових акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року (участь особи у масових акціях протесту підтверджується її заявою відповідному державному органу чи посадовій особі органу державної влади), обіймаючи посаду працівника правоохоронних органів, державного службовця та посадової особи органів місцевого самоврядування, вина якого встановлена у визначеному законом порядку;
4.3.4.Виголошення публічних заяв та вчинення інших публічних дій, які містять ознаки расової, соціальної, культурної, гендерної, релігійної нетерпимості відносно громадян, що проживають на території України;
4.3.5.Наявність про особу відомостей в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомостей про накладення адміністративних та дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення;
4.4. Фіксація членства в Партії здійснюється шляхом проходження онлайн реєстрації та автентифікації на онлайн ресурсі (далі за текстом – Реєстр партії), що затверджується Політичною радою Партії.
4.5. Особа вважається такою, що набула повноважного членства в Партії з моменту акцепту заяви на вступ до Партії, у відповідному розділі Реєстру партії, та сплати щомісячних членських внесків.
4.6. Внески сплачуються членами Партії особисто. Сплата членських внесків за іншу особу або групу осіб, а також колективна сплата внесків не допускається.
4.7. Внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на рахунок/рахунки Партії в банківських установах України.
4.8. Розмір членських внесків затверджуються Політичною радою Партії.
4.9. На членів Партії, які прострочили сплату щомісячних членських внесків (заборгованість понад 30 днів), автоматично стають Неповноважними членами партії та на період прострочення накладаються наступні обмеження:
4.9.1. позбавляються права балотуватися від імені Партії до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування;
4.9.2. позбавляються права бути обраним (бути висунутим) на будь-які посади всередині Партії;
4.9.3. позбавляються права займати будь-які посади всередині Партії, а у випадку їх фактичного зайняття – відстороняються від виконання повноважень;
4.9.4. відвідувати навчальні та інші заходи Партії до моменту належного виконання згаданих вище зобов'язань;
4.9.5. позбавляються права голосу на З'їздах Партії, конференціях та зборах партійних організацій.
4.10. Зазначені обмеження знімаються на третій день після повного погашення заборгованості та член партії набуває статусу Повноважного члена партії.
4.11. Членство в Партії автоматично припиняється у випадках:
4.11.1. зайняття членом Партії посади, перебування на якій згідно з чинним законодавством є несумісним із членством в політичній Партії;
4.11.2. прийняття рішення членом Партії про припинення членства в організації.
4.11.3. не сплати членських внесків на протязі 6 місяців;
4.11.4. смерті (загибелі) члена Партії;
4.11.5. у випадку припинення громадянства України.
4.11.6. припинення діяльності Партії у випадках, передбачених чинним законодавством.
4.12. Члени Партії зобов'язані впродовж трьох робочих днів повідомляти Секретаріат Партії або Виконком відповідної партійної організації, про зайняття посади, перебування на якій згідно з чинним законодавством є несумісним з членством у політичній партії.
4.13. Припинення членства за рішенням 2/3 (двох третин) повноважних членів Політичної ради Партії здійснюється на підставі:
4.13.1. систематичного або грубого порушення норм Статуту;
4.13.2. якщо діяльність члена Партії суперечить меті Партії, перешкоджає її досягненню;
4.13.3. вчинення дій, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Партії;
4.13.4. вчинення дій, чи бездіяльності, що дискредитують Партію, органи управління Партії, порушують честь та гідність членів Партії;
4.13.5. визнання у судовому порядку члена Партії недієздатним або обмежено дієздатним;
4.13.6. набуття законної сили судового рішення щодо притягнення члена Партії до кримінальної відповідальності (окрім випадків, коли таке судове рішення визнається Політичною радою Партії наслідком переслідування чи тиску за політичну чи громадянську позицію);
4.13.7. набуття членства в іншій політичній Партії;
4.13.8. виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Партії та люстраційним критеріям, визначеним у п.4.3. цього Статуту;
4.13.9. Відмови входити у партійну фракцію у Радах усіх рівнів.
4.14. У разі припинення або зупинення членства в Партії майно та кошти (зокрема Внески), передані членом, поверненню не підлягають.
4.15. Член Партії не може бути одночасно членом іншої політичної Партії.
4.16. Рішення щодо припинення членства Партії може бути оскаржено до Центральної контрольно-ревізійної комісії протягом 30 діб, з моменту винесення такого рішення.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ
5.1. Усі члени Партії мають рівні права, серед яких зокрема, але не виключно:
5.1.1. брати особисту участь у діяльності Партії, реалізації Програми Партії, проектів та заходів, висловлюватися з усіх питань діяльності Партії;
5.1.2. обирати та бути обраним до керівних органів Партії, місцевих та обласних партійних організацій, окрім обмежень передбачених даним статутом;
5.1.3. бути висунутими або запропонованими Партією кандидатом для обрання чи призначення на посаду до органів державної влади або органів місцевого самоврядування всіх рівнів, окрім обмежень передбачених даним статутом;
5.1.4. звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії до органів управління партійних організацій, органів управління Партії та отримувати на них обґрунтовані відповіді;
5.1.5. оскаржувати рішення та діяльність органів управління та посадових осіб Партії до компетентних органів Партії;
5.1.6. безпосередньо вносити на розгляд керівних органів Партії пропозиції (у формі проектів рішень) щодо змін до Програми Партії та Статуту;
5.1.7. звертатись до органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема, від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну й громадську діяльність, політичні переконання та погляди;
5.1.8. член Партії має право стати членом місцевої партійної організації чи утворити місцеву партійну організацію, шляхом проведення установчих зборів ініціативної групи, яка складається не менше ніж із 3-х (трьох) членів Партії.
5.1.9. зупинити або припинити членство у Партії за власним бажанням;
5.1.10. інші права, які визначені цим Статутом та чинним законодавством України.
5.2. Обов'язки члена Партії:
5.2.1. дотримуватися положень Статуту Партії, інших нормативних документів Партії;
5.2.2. належним чином виконувати рішення органів управління Партії та партійних організацій;
5.2.3. дотримуватися норм моралі та етики та взятих на себе зобов'язань;
5.2.4. утримуватись від вчинення дій, що дискредитують Партію;
5.2.5. підтримувати авторитет, ділову репутацію Партії;
5.2.6. популяризувати ідеї та цілі Партії, і сприяти посиленню її престижу;
5.2.7. проводити просвітницьку роботу з поширення програм Партії та залучати нових членів;
5.2.8. не порушувати права інших членів у взаємовідносинах з Партією;
5.2.9. у випадку обрання депутатом до Верховної Ради України або місцевої ради входити до складу депутатського об'єднання Партії (депутатської фракції, групи) і діяти відповідно до рішень З'їзду та органів Партії, а також сприяти максимальному втіленню в життя положень Програми Партії;
5.2.10. своєчасно сплачувати членські внески, порядок і розмір яких затверджуються Політичною Радою Партії;
5.3. Для посвідчення особи та реєстрації на партійних заходах член Партії має партійний квиток. Виготовлення партійних квитків забезпечується Секретаріатом Партії та видається ним або Виконкомом відповідної партійної організації впродовж тридцяти днів після набуття особою статусу члена Партії. Зразок, порядок видачі та використання партійних квитків й інших атрибутів Партії визначається Положенням про символіку, партійний квиток та атрибутику.
5.4. Партія гарантує членам надання захисту (юридичну, інформаційну та організаційну підтримку) у випадку їх політичних переслідувань. Рішення про надання такого захисту приймається Президією Політичної ради Партії (у разі її відсутності – Політичною радою Партії).

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ
6.1. Організаційну структуру Партії складають обласні та прирівняні до них організації – республіканська організація Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, організації в областях (далі за текстом – обласні), а також партійні організації сіл, селищ, міст, міські з поділом на райони, районні, районні у містах і міськрайонні партійні організації (далі за текстом – місцеві).
6.1.1. Партійні організації формують власні органи управління та беруть участь у формуванні органів управління Партії в порядку, передбаченому Статутом.
6.1.2. Колегіальні органи партії – Політична рада Партії, Президія Політичної ради Партії, Секретаріат, Центральна контрольно-ревізійна комісія, Обласні та Місцеві контрольно-ревізійні комісії, Обласні та Місцеві партійні організації.
6.2. Обласні та місцеві партійні організації створюються згідно з чинною системою адміністративно-територіального устрою України. Зокрема, за місцем проживання члена Партії, роботи, навчання, іншої діяльності або за професійною ознакою, де це не заборонено чинним законодавством України. При створенні партійної організації обов'язково зазначається юридична адреса.
6.3. В одній адміністративно-територіальній одиниці України може утворюватися лише одна організація Партії відповідного рівня, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці. Фактом утворення місцевої або обласної партійної організації є оформлений протокол проведення установчих зборів, який має містити наступні відомості:
6.3.1. дата та місце проведення установчих зборів;
6.3.2. рішення про обрання головуючого та секретаря зборів;
6.3.3. рішення про утворення відповідної партійної організації;
6.3.4. рішення про визначення найменування відповідної партійної організації;
6.3.5. рішення про обрання керівника відповідної партійної організації;
6.3.6. рішення про визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів;
6.3.7. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти партійну організацію для здійснення реєстраційних дій.
6.4. Обов'язковою частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах. У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчих зборів: прізвище, ім'я та по батькові особи, реєстраційний номер ID користувача в Реєстрі партії. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
6.5. Партійна організація вважається створеною з моменту внесення до Реєстру партії установчих документів проведених зборів та делегування адміністраторських функцій керівнику або іншим уповноваженим особам партійної організації.
6.6. Для забезпечення діяльності, місцеві та обласні партійні організації підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством, без надання статусу юридичної особи. Партійна організація вважається такою, що набула статус зареєстрованої, з моменту внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Після державної реєстрації, керівник такої організації невідкладно повідомляє про це Секретаріат Партії для фіксації інформації в Реєстрі партії.
6.7. Обласні та місцеві партійні організації у своїй діяльності керуються Конституцією України, чинним законодавством, Статутом, Програмою Партії та Нормативними документами Партії, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня, власними рішеннями.
6.8. Партійні організації на відповідній території мають право зокрема, але не виключно:
6.8.1. реалізовувати права щодо переданого їм майна;
6.8.2. використовувати найменування та символіку Партії, партійний квиток та іншу атрибутику в порядку, визначеному нормативними документами Партії;
6.8.3. організовувати та здійснювати збір внесків;
6.8.4. за погодженням із Президією Політичної ради Партії засновувати друковані та електронні засоби масової інформації;
6.8.5. поширювати інформацію про діяльність, пропагувати ідеї, погляди, цілі та завдання Партії;
6.8.6. забезпечувати і координувати участь членів Партії у виборах;
6.8.7. проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети, конференції, зустрічі, дискусії та інші публічні масові заходи;
6.8.9. висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що відповідна місцева (республіканська в Автономній Республіці Крим, обласна, районна, міська, районна у місті) організація партії зареєстрована в установленому законом порядку, з урахуванням обмежень, передбачених чинний законодавством України.
6.9. Партійні організації зобов'язані здійснювати таку діяльність:
6.9.1. організовувати виконання власних рішень та рішень керівних органів вищого рівня у межах території, на яку поширюється діяльність організації;
6.9.2. розробляти, затверджувати та реалізовувати плани діяльності організації;
6.9.3. організовувати, проводити, координувати інформаційну та роз'яснювальну роботу серед населення щодо мети, цінностей, принципів та Програми Партії;
6.9.4. забезпечувати організацію навчання партійних активістів на території, на яку поширюється діяльність організації;
6.9.5. вести облік членів Партії, що входять до складу відповідних партійних організацій;
6.9.6. вивчати, узагальнювати та передавати на розгляд керівних органів вищого рівня інформацію щодо актуальних проблем території, на яку поширюється діяльність організації;
6.10. Найменування партійної організації складається зі скороченого найменування Партії, назви адміністративно-територіальної одиниці, на територію якої поширюється діяльність організації, та її виду (обласна організація або місцева організація).
6.11. Координаційні засідання колегіальних органів Партії є відкритими для участі членів Партії, можуть проводитися очно, а також в режимі он-лайн конференцій.
6.12. Анонс проведення Координаційного засідання колегіального органу Партії має містити такі дані: дату, час, місце, порядок денний засідання та/або інша інформація, що є обов'язковою для спеціальних анонсів. Порядок денний має містити виключний перелік конкретних питань, що будуть розглядатися під час Координаційного засідання.
6.13. Рішення в колегіальних органах Партії приймаються за допомогою Реєстру партії, шляхом відкритого, персоніфікованого голосування з питань порядку денного у цифровому протоколі.
6.14. Голосування вважається таким, яке відбулося, якщо в процесі прийняття рішень взяли участь не менш ніж 2/3 (двох третин) повноважних членів колегіальних органів Партії.
6.15. За загальним правилом рішення набирають чинності з моменту завершення голосування у цифровому протоколі та фіксації результатів в Реєстрі партії.
6.16. Обласні та місцеві партійні організації для забезпечення своєї діяльності відповідно до положень цього Статуту утворюють керівні, контрольно-ревізійні та виконавчі органи. Визначення кількісного та персонального складу таких органів є компетенцією організації, що утворює орган, якщо інше не передбачено цим Статутом та чинним законодавством.
6.17. Обрання посадових осіб колегіальних органів Партії відбувається через відповідний функціонал Реєстру партії.
6.18. Всі рішення з кадрових питань в Партії та партійних організаціях ухвалюються рейтинговим голосуванням, за винятком призначення Керівника, заступників керівника Секретаріату Партії, які призначаються Політичною радою Партії строком на один рік.
6.19. Вибори на посаду Голови місцевої партійної організації мають організовуватись таким чином, не пізніше ніж за тиждень до закінчення його повноважень в Реєстрі партії створюється форма-перелік, в яку члени місцевої партійної організації можуть додавати свої кандидатури та збирати голоси на підтримку. Новообраним Головою стає той кандидат, за якого віддали найбільше голосів члени місцевої партійної організації.
6.20. Вибори на посаду Голови обласної партійної організації мають організовуватись таким чином, не пізніше ніж за тиждень до закінчення його повноважень в Реєстрі партії створюється форма-перелік, в яку делеговані члени місцевих партійних організацій (відповідної області) можуть додавати свої кандидатури та збирати голоси на підтримку. Новообраним Головою обласної партійної організації стає той кандидат, за якого віддали найбільше голосів члени обласної організації Партії.
6.20.1. Першим заступником Голови обласної партійної організації стає кандидат (за згодою), що посів друге місце за рейтинговим голосуванням.
6.21. Вибори на посаду Голови Партії мають організовуватись таким чином, не пізніше ніж за тиждень до закінчення його повноважень в Реєстрі партії створюється форма-перелік, в яку додають свої кандидатури повноважні члени партії. Новообраним Головою Партії стає той кандидат, за якого віддали найбільше голосів.
6.21.1. Першим заступником Голови Політичної ради Партії стає кандидат (за згодою), який автоматично входить до Президії Політичної ради Партії, що посів друге місце за рейтинговим голосуванням.
6.22. Заступники Голови Політичної ради Партії та/або заступники Голови місцевої чи обласної партійної організації по напрямках діяльності, обираються за поданням Голови із членів відповідного колегіального органу Партії. Кількість заступників визначається рішенням відповідної партійної організації.
У разі, якщо виконання обов'язків посадової особи партійної організації припиняються з підстав, визначених п.6.23. Статуту, інформація про переобрання Голови підлягає обов'язковій реєстрації в порядку, визначеному вимогами Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
6.23. Дострокове припинення повноважень посадової особи колегіальних органів Партії відбувається автоматично у випадку виключення або виходу зі складу партійної організації, яка його висувала, або може бути відкликана у разі вчинення ним порушення, за яке передбачена можливість відкликання, через Реєстр партії за ініціативи не менш 2/3 членів колегіальних органів Партії.
6.24. Порушення, за які особу може бути відкликано з посади колегіального органу:
6.24.1. не проведення Координаційних засідань колегіального органу Партії понад три місяці без поважних причин;
6.24.2. прийняття рішень, що виходять за межі компетенції відповідної посадової особи чи колегіального органу;
6.24.3. невиконання посадових обов'язків колегіального органу, передбачених Статутом.
6.25. Факт вчинення порушення має бути встановлений контрольно-ревізійною комісією та публічно доведений до відома членів відповідного колегіального органу Партії.
6.26. Персональний склад членів центральної, обласних і місцевих контрольно-ревізійних комісій обираються/переобираються серед членів відповідного колегіального органу Партії строком на один рік.
6.27. З'їзд Партії є вищім координаційним органом, який скликається за рішенням Президії Політичної ради Партії (у разі її відсутності – Політичною радою Партії) не менш ніж один раз на рік.
6.28. Про проведення З'їзду члени Партії мають бути належним чином повідомлені за 21 (двадцять один) календарний день до початку його проведення. Статуту. Повідомлення має містити такі дані: дату, час, місце, порядок денний З'їзду.
6.29. Позачерговий З'їзд Партії може бути скликаний на вимогу 1/4 (чверті) повноважних членів Політичної ради Партії, яка надсилається керівнику Секретаріату Партії та ним же разом з ініціаторами вимоги організовується проведення З'їзду Партії.
6.30. Учасниками З'їзду Партії обов'язково є Голови місцевих партійних організацій, члени Політичної ради Партії, члени Центральної контрольно-ревізійної комісії, Керівник Секретаріату Партії. У З'їзді Партії мають право брати участь усі члени Партії. З'їзд вважається легітимним, якщо в процесі прийняття рішень взяли не менш ніж 2/3 (двох третин) від загального складу повноважних учасників З'їзду
6.31. Пропозицію про ліквідацію місцевої або обласної партійної організації приймається 2/3 від членів відповідної партійної організації, або за умови встановлення уповноваженим органом Партії факту настання обставини, за яке передбачена ліквідація. Пропозицію про ліквідацію партійної організації передається до контрольно-ревізійної комісії.
6.32. Пропозиція про ліквідацію партійної організації має бути вмотивованим. Відповідна контрольно-ревізійна комісія встановлює обставини, настання яких є підставою для ліквідації партійної організації, а саме:
6.32.1. встановлення факту підробки, умисного використання завідомо підроблених документів, умисного занесення в документи про створення партійної організації завідомо неправдивих даних;
6.32.2. встановлення факту умисної систематичної діяльності, спрямованої на нанесення істотної шкоди інтересам Партії;
6.33. З'їзд ухвалює рішення про ліквідацію партійної організації та утворює ліквідаційну комісію, що відповідає за:
6.33.1. розв'язання майнових питань партійної організації;
6.33.2. передачу документації партійної організації до Секретаріату Партії, Виконкому вищої за рівнем партійної організації або іншому визначеному рішенням про ліквідацію органу;
6.33.4. інші організаційно-технічні питання, пов'язані із ліквідацією партійної організації.
6.34. У разі ліквідації місцевої або обласної партійної організації повноваження осіб обраних чи делегованих нею припиняються.
6.35. В разі об'єднання міської та районної організації у міськрайонну партійну організацію (відповідно до Статуту), такі міська та районна партійні організації вважаються ліквідованими. Процес ліквідації організацій забезпечує Виконкомом відповідної обласної партійної організації, у разі його відсутності – Секретаріат Партії.
6.36. При виникненні суперечностей та/або двоякого тлумачення положення Статуту регламентуючи відносини, мають пріоритет у порівнянні з відповідними положеннями будь-яких інших Нормативних документів Партії, які не повинні звужувати права та можливості членів Партії.

7. МІСЦЕВІ (СІЛЬСЬКІ, СЕЛИЩНІ, МІСЬКІ, МІСЬКІ З ПОДІЛОМ НА РАЙОНИ, РАЙОННІ, РАЙОННІ У МІСТАХ ТА МІСЬКРАЙОННІ) ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Місцеві партійні організації утворюються за ініціативою не менш ніж 3-х (трьох) членів Партії, які проживають на відповідній адміністративно-територіальній одиниці України, на яку поширюється діяльність партійної організації.
7.2. На Установчих зборах обирається Голова місцевої партійної організації. Також може бути обраний Секретар. Кількісний та персональний склад Контрольно-ревізійної комісії визначається у разі, якщо в партійній організації налічується вісім членів. Якщо в партійній організації налічується вісім членів дванадцять і більше – обирається Заступник Голови партійної організації.
7.3. Місцеві партійні організації підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України без статусу юридичної особи. Керівник місцевої організації партії (або інші уповноважені особи) зобов'язаний забезпечити підготовку та подання до уповноважених державних органів усіх необхідних для реєстрації документів у 10-денний термін з моменту погодження рішення Установчих зборів про утворення місцевої партійної організації та внесення запису про неї до Реєстру партії.
7.4. Зарахування членів до складу місцевої партійної організації відбувається автоматично в електронному Реєстрі партії (у разі його наявності), з моменту акцепту заяви на вступ до Партії.
7.5. Повноправне членство з правом вирішального голосу в партійній організації визначається щомісячною сплатою членських внесків, розмір яких затверджуються статутними органами Партії.
7.6. При зміні місця проживання, переїзду в інше місто, член Партії зобов'язаний внести зміни в налаштуваннях свого профілю (акаунті) Реєстру партії, після чого він автоматично закріплюється за відповідною партійною організацією в новому місті (у разі її наявності).
7.7. Партійні організації поширюють свою діяльність на територію міста згідно адміністративно - територіального поділу. Місцеві організації реєструються без статусу юридичної особи.
7.8. В момент утворення організації внаслідок об'єднання декількох організацій, останні вважаються ліквідованими, відповідно до п.6.33. Статуту.
7.9. Порядок роботи місцевої партійної організації визначається Статутом, а також Регламентом роботи відповідної місцевої партійної організації, що затверджується нормотворчим зібранням повноважних членів місцевої партійної організації, а до його затвердження – Типовим регламентом роботи місцевої партійної організації, що затверджується Політичною радою Партії.
7.10. Зібрання повноважних членів Партії, які проживають на території на яку поширюється діяльність місцевої партійної організації є вищім керівним органом. Зібрання відбуваються за допомогою електронного Реєстру партії, наслідком яких є прийняття колективних управлінських рішень повноважних членів Партії.
7.11. Повноваження зібрання членів місцевої партійної організації:
7.11.1. обрання (та відкликання) Голови і заступників голови місцевої партійної організації;
7.11.2. затвердження персонального складу Контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;
7.11.3. затвердження Регламенту діяльності місцевої партійної організації;
7.11.4. затвердження перспективного плану діяльності місцевої партійної організації;
7.11.5. створення Ради місцевої партійної організації;
7.11.6. обрання (та відкликання) членів до Ради місцевої партійної організації;
7.11.7. делегування (та відкликання) представника до Ради обласної партійної організації та представника до Контрольно-ревізійної комісії обласної партійної організації;
7.11.8. висування виборчого списку або окремих кандидатів в депутати (міських, селищних, сільських голів або старост громад) від партії для участі у виборах до відповідної місцевої ради;
7.11.9. ухвалення пропозицій щодо кандидатів на посади в органи місцевого самоврядування або їх безпосереднє висунення;
7.11.10. погодження номінування осіб місцевої партійної організації щодо їх висування З'їздом Партії для участі у виборах до Верховної ради України;
7.11.11. розгляд та ухвалення рішення з інших питань діяльності місцевої партійної організації, що не суперечить Статуту.
7.12. Рада місцевої партійної організації є координаційним органом, яка формується за рішенням зібрання членів партійної організації. До складу Ради входить за посадою Голова, Заступник голови місцевої партійної організації та обрані члени Ради, окрім рад міських партійних організацій в містах з районним поділом.
7.13. Роботу Ради місцевої партійної організації очолює, спрямовує і координує Голова відповідної місцевої партійної організації.
7.14. Ради міських партійних організацій в містах з районним поділом, у разі їх утворення, складаються з голів районних у місті партійних організацій. До складу Ради входять також Голова міської партійної організації (за посадою), Заступник голови та обрані члени Ради.
7.15. Строк повноважень членів ради місцевої партійної організації, що обираються зібранням, становить один рік, з правом повторного обрання.
7.16. Рада місцевої партійної організації:
7.16.1. приймає рішення про участь організації у виборах до органів місцевого самоврядування на території, на яку поширюється діяльність партійної організації, визначає стратегію та форму участі у таких виборчих процесах, утворює виборчі штаби, обирає представників партії у виборчих комісіях;
7.16.2. організовує розробку перспективного плану діяльності місцевої партійної організації, з урахуванням пропозицій її членів;
7.16.3. може створювати Виконком, призначати Керівника виконкому, затверджує штатний розпис в разі доцільності та фінансової спроможності. Повноваження керівника виконкому припиняються з дня призначення іншої особи на дану посаду або за власним бажанням;
7.16.4. забезпечує виконання рішень Зібрання місцевої партійної організації, а також керівних органів Партії вищого рівня.
7.17. Голова місцевої партійної організації обирається терміном на один рік, і може бути відкликаний за ініціативи 2/3 членів партійної організації, відповідно до п.п.6.23-6.24. Статуту.
7.18. Повноваження Голови місцевої партійної організації:
7.18.1. здійснює безпосереднє оперативне керівництво та забезпечує координацію діяльності місцевої партійної організації;
7.18.2. організовує проведення засідань місцевої партійної організації;
7.18.3. формує протокол голосування з питаннями до зібрань, з урахуванням пропозицій членів партійної організації;
7.18.4. без доручення представляє організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, іншим політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що діють на території, на яку поширюється діяльність місцевої партійної організації;
7.18.5. здійснює оперативний контроль за використанням коштів та майна місцевої партійної організації.
7.19. За рішенням Ради місцевої партійної організації може утворюватися Виконком – виконавчий орган, що складається з найманих працівників, які забезпечують діяльність місцевої партійної організації.
7.20. Повноваження Керівника Виконкому місцевої партійної організації:
7.20.1. визначає персональний склад працівників та функціональний розподіл обов'язків у Виконкомі місцевої партійної організації;
7.20.2. виконує рішення Ради місцевої партійної організації, а також керівних органів Партії вищого рівня;
7.20.3. підписує від імені місцевої партійної організації документи з організаційних та господарських питань;
7.20.4. забезпечує організацію належної роботи місцевої партійної організації;
7.20.5. забезпечує документообіг місцевої партійної організації, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів;
7.20.6. здійснює прийом заяв, звернень, запитів та інших документів від членів Партії, передає їх на розгляд відповідних керівних органів місцевої партійної організації;
7.20.7. приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Виконкому місцевої партійної організації;
7.20.8. здійснює управління коштами та майном місцевої партійної організації, відповідає за використання коштів і майна організації;
7.20.9. у разі припинення повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної документації Голові місцевої партійної організації.

8. ОБЛАСНІ (ТА ПРИРІВНЯНІ ДО НИХ) ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. До обласних (та прирівняних до них) партійних організацій належать обласні, міські у містах Києві та Севастополі партійні організації, та республіканська партійна організація Автономної Республіки Крим.
8.2. Рішення про утворення обласної партійної організації ухвалюється її Установчими зборами, в яких беруть участь не менше 3 (трьох) членів Партії та/або делегованих представників місцевих партійних організацій.
8.3. На Установчих зборах обирається Голова обласної партійної організації, визначається кількісний та персональний склад Контрольно-ревізійної комісії.
8.4. Обласні партійні організації підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України без статусу юридичної особи. Керівник обласної організації партії (або інші уповноважені особи) зобов'язаний забезпечити підготовку та подання до уповноважених державних органів усіх необхідних для реєстрації документів у 10-денний термін з моменту погодження рішення Установчих зборів про утворення обласної партійної організації та внесення запису про неї до Реєстру партії.
8.5. Обласні партійні організації є вищими координаційними органами по відношенню до місцевих партійних організацій, що діють на території, на яку поширюється діяльність обласної партійної організації.
8.6. Порядок роботи обласної партійної організації визначається Статутом, а також Регламентом відповідної обласної партійної організації, що затверджується нормотворчим зібранням членів обласної партійної організації, а до його затвердження – Типовим регламентом роботи обласної партійної організації, що затверджується Політичною радою Партії.
8.7. Нормотворчі зібрання делегованих представників місцевих партійних організацій, що розташовані на території, на яку поширюється діяльність обласної партійної організації є вищім керівним органом обласної партійної організації. Зібрання відбуваються за допомогою Реєстру партії, наслідком яких є прийняття колективних управлінських рішень.
8.8. До повноважень нормотворчого зібрання обласної партійної організації належить:
8.8.1. визначення основних завдань та пріоритетних напрямків діяльності, затвердження плану діяльності обласної партійної організації відповідно до загальної стратегії та планів діяльності Партії з урахуванням регіональних потреб та особливостей;
8.8.2. обрання (та відкликання) Голови та заступників голови обласної партійної організації;
8.8.3. затвердження персонального складу Контрольно-ревізійної комісії обласної партійної організації;
8.8.4. затвердження Регламенту діяльності обласної партійної організації;
8.8.5. створення Ради обласної партійної організації;
8.8.6. обрання (та відкликання) членів до Ради обласної партійної організації;
8.8.7. обрання (та відкликання) представника від обласної партійної організації до Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;
8.8.8. висунення виборчого списку або окремих кандидатів в депутати від Партії для участі у виборах до відповідної обласної ради (Київської та Севастопольської міської, Верховної ради Автономної Республіки Крим);
8.8.9. ухвалення пропозицій щодо кандидатів на посади в органи державної влади та органи місцевого самоврядування або їх безпосереднє висунення;
8.8.10. розгляд та ухвалення рішення з інших питань діяльності обласної партійної організації, що не суперечить Статуту.
8.9. Рада обласної партійної організації є координаційним органом, яка формується за рішенням нормотворчого зібрання. До складу Ради входить за посадою Голова, Заступник голови обласної партійної організації та обрані члени Ради.
8.10. Роботу Ради обласної партійної організації очолює, спрямовує і координує Голова партійної організації.
8.11. Рада обласної партійної організації:
8.11.1. ухвалює рішення про проведення Координаційних засідань обласної партійної організації;
8.11.2. приймає рішення про участь організації у виборах до органів місцевого самоврядування на території, на яку поширюється діяльність обласної партійної організації, визначає стратегію та форму участі у таких виборчих процесах, утворює виборчі штаби, обирає представників партії у виборчих комісіях;
8.11.3. забезпечує розробку, організацію та контроль за виконанням планів діяльності обласної партійної організації;
8.11.4. створює Виконком, призначає Керівника виконкому, затверджує штатний розпис. Повноваження керівника виконкому припиняються з дня призначення іншої особи на дану посаду або за власним бажанням;
8.11.5. забезпечує виконання рішень Нормотворчого зібрання обласної партійної організації, а також керівних органів Партії вищого рівня.
8.12. Голова обласної партійної організації обирається терміном на один рік, і може бути відкликаний за ініціативи не менш 10% (десяти відсотків) повноважних членів партійної організації, відповідно до п.п.6.23-6.24. Статуту.
8.13. Повноваження Голови обласної партійної організації:
8.13.1. здійснює безпосереднє оперативне керівництво та забезпечує координацію діяльності місцевих партійних організацій, підпорядкованих відповідній обласній партійній організації;
8.13.2. організовує проведення Координаційних засідань обласної партійної організації;
8.13.3. формує протокол голосування з питаннями до нормотворчих зібрань, з урахуванням пропозицій членів обласної партійної організації;
8.13.4. організує виконання рішень нормотворчих зібрань та Ради обласної партійної організації, а також керівних органів Партії вищого рівня;
8.13.5. контролює інформаційно-агітаційну діяльність членів обласної партійної організації у період підготовки і проведення виборів усіх рівнів, а також всеукраїнського і регіональних референдумів;
8.13.6. без доручення представляє обласну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, іншими політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що діють на території, на яку поширюється діяльність обласної партійної організації, з політичних питань;
8.13.7. здійснює оперативний контроль за використанням коштів та майна обласної партійної організації.
8.14. За рішенням Ради обласної партійної організації може утворюватися Виконком – виконавчий орган, що складається з найманих працівників, які забезпечують діяльність обласної партійної організації.
8.15. Повноваження Керівника Виконкому обласної партійної організації:
8.15.1. визначає персональний склад працівників та функціональний розподіл обов'язків у Виконкомі обласної партійної організації;
8.15.2. виконує рішення Ради обласної партійної організації, а також керівних органів Партії вищого рівня;
8.15.3. підписує від імені обласної партійної організації документи з організаційних та господарських питань;
8.15.4. забезпечує організацію належної роботи обласної партійної організації;
8.15.5. забезпечує документообіг обласної партійної організації, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів;
8.15.6. здійснює прийом заяв, звернень, запитів та інших документів від членів Партії, передає їх на розгляд відповідних керівних органів обласної партійної організації;
8.15.7. приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Виконкому обласної партійної організації;
8.15.8. здійснює оперативне управління коштами та майном обласної партійної організації, відповідає за використання коштів і майна організації;
8.15.9. у разі припинення повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної документації Голові обласної партійної організації.

9. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ
9.1. Органами управління Партії є:
9.1.1. Керівні органи Партії:
9.1.1.1. З'їзд Партії;
9.1.1.2. Політична рада Партії;
9.1.1.3. Президія Політичної ради Партії.
9.1.2. Центральна Контрольно-ревізійна комісія.
9.1.3. Секретаріат Партії – виконавчий орган Партії.
9.2. Органами управління партійної організації є:
9.2.1. Керівні органи партійної організації:
9.2.1.1. Конференція організації;
9.2.1.2. Рада організації;
9.2.2. Контрольно-ревізійна комісія партійної організації.
9.2.3. Виконком партійної організації – виконавчий орган на чолі з Керівником Виконкому, який є офіційним Керівником партійної організації, як юридичної особи (в разі набуття нею такого статусу).
9.3. Посадові особи керівних і контрольно-ревізійних органів Партії та партійних організацій можуть виконувати свої обов'язки як на громадських, так і на оплатних засадах.
10. ПАРТІЙНИЙ З'ЇЗД
10.1. Вищим керівним органом партії є З'їзд Партії (далі за текстом – З'їзд).
10.2. Учасниками З'їзду є обов'язковими для Голови місцевих партійних організацій, члени Політичної ради Партії, члени Центральної контрольно-ревізійної комісії, Керівник Секретаріату Партії.
10.3. З'їзд Партії не рідше ніж раз на рік скликається за рішенням Президії Політичної ради Партії (у разі її відсутності – Політичною радою Партії). З'їзд може також бути скликаний за рішенням Керівника Секретаріату Партії на вимогу 2/3 членів Політичної ради Партії. Виконання рішення про скликання З'їзду забезпечується Секретаріатом Партії.
10.4. Цифровий протокол з проектом порядку денного З'їзду не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дня проведення З'їзду оприлюднюється в Реєстрі партії.
10.5. Пропозиції по доповненню проекту порядку денного подаються учасниками З'їзду до Секретаріату Партії в письмовій або електронній формі, а також безпосередньо під час проведення З'їзду до головуючого.
10.6. На обласні та місцеві партійні організації покладається обов'язок доведення інформації до відома членів партії, зокрема про час, місце проведення та проект порядку денного З'їзду.
10.7. Кожен повноважний учасник З'їзду має один голос.
10.8. Рішення З'їзду ухвалюються за допомогою Реєстру партії, голосування вважається таким, яке відбулося, якщо в процесі прийняття рішень взяли не менш ніж 2/3 (двох третин) від загального складу повноважних учасників З'їзду.
10.9. До повноважень З'їзду належить:
10.9.1. затвердження звіту про результати діяльності Партії, результати перевірок, проведених Центральною контрольно-ревізійною комісією;
10.9.2. вибори Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії обирається строком на 1 (один) рік;
10.9.3. вибори членів Політичної ради Партії;
10.9.4. затвердження змін та доповнень до Статуту та Програми Партії;
10.9.5. затвердження Положення про Політичну раду Партії;
10.9.6. затвердження Положення про контрольно-ревізійні органи Партії та партійних організацій;
10.9.7. визначення стратегічних напрямків діяльності Партії;
10.9.8. ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію Партії, порядок використання її майна у цьому випадку;
10.9.9. ухвалення рішення про ліквідацію партійних організацій;
10.9.10. висування або підтримки кандидатів в народні депутати України та Президента України з ухвалюванням відповідних рішень згідно з чинним законодавством України;
10.9.11. ухвалення рішення про участь її місцевих організацій у відповідних чергових та/або позачергових, перших, додаткових місцевих виборах, прийнятого після початку виборчого процесу відповідних чергових та/або позачергових, перших, додаткових місцевих виборів, згідно з чинним законодавством.
10.9.12. розгляд та вирішення будь-яких інших питань діяльності Партії.
10.10. Рішення про внесення змін до Статуту та Програми Партії ухвалюються 2/3 (двома третинами) від загального складу повноважних учасників З'їзду.
10.11. Процедурні та організаційні заходи зі скликання, проведення та оформлення результатів З'їздів можуть визначатися нормативними документами партії, які не можуть звужувати права або погіршувати становище членів Партії у порівнянні з нормами Статуту.
10.12. Рішення на З'їзді приймається виключно особистим голосуванням повноважних членів Партії і ніхто не може позбавити повноважного члена Партії від участі у голосуванні.

11. ПОЛІТИЧНА РАДА ПАРТІЇ
11.1. Політична рада здійснює управління Партією у період між Партійними З'їздами відповідно до повноважень та процедур, визначених Статутом, Положенням про Політичну раду та чинним законодавством.
11.2. Політичну раду Партії очолює Голова Партії, який обирається Політичною Радою Партії з її складу шляхом рейтингового голосування терміном на один рік, але не довше, ніж на час повноважень члена Політичної ради.
11.2.1. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Голови Партії більше ніж два строки поспіль.
11.2.2. Будучи обраним Головою Партії два строки поспіль, надалі така особа не має права балотуватись та бути обраною на посаду Голови Партії протягом двох років з моменту закінчення повноважень Голови Партії (другого строку).
11.3. Кількісний склад Політичної ради Партії розраховується з фактично утворених обласних партійних організацій та персонально складається з Голів обласних організацій Партії, а також висунутих з'їздом членів партії, із розрахунку не менше 100 % від кількості Голів обласних організацій Партії.
11.4. Політична рада вважається сформованою після прийняття рішення про фіксацію її створення на першому, установчому засіданні. В роботі Політичної ради Партії бере участь Керівник Секретаріату та Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії з правом дорадчого голосу.
11.5. Члени Політичної ради Партії приступають до виконання своїх обов'язків після державної реєстрації обласних партійних організацій без статусу юридичної особи, відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Після державної реєстрації відповідна інформація вноситься до Реєстру партії.
11.6. Засідання Політичної ради Партії скликаються Головою Партії або Президією Політичної ради Партії не менше ніж 1 (один) раз кожні 3 (три) місяці (чергові засідання), а також на вимогу не менш ніж однієї третини членів від складу Політичної ради (позачергові засідання).
11.7. Рішення Політичної ради Партії ухвалюються шляхом відкритого, персоніфікованого голосування по питанню порядку денного у цифровому протоколі. Голосування вважається таким, яке відбулося, якщо в процесі прийняття рішень взяли не менш ніж 2/3 (дві третини) від загального складу повноважних членів Політичної ради.
11.8. До повноважень Політичної Ради Партії належить:
11.8.1. обрання (та відкликання) Голови партії та заступників Голови Політичної ради;
11.8.2. затвердження поданої Президією концепції розвитку країни та стратегії її впровадження;
11.8.3. затвердження стратегічних планів діяльності Партії, бюджету та фінансових планів Партії;
11.8.4. затвердження та внесення змін до Положення про порядок висування кандидатів від Партії;
11.8.5. встановлення розміру квот представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів в депутати місцевих рад в багатомандатних округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
11.8.6. затвердження та внесення змін до Положення про порядок фінансування Партії;
11.8.7. затвердження та внесення змін до Положення про символіку, партійний квиток та атрибутику Партії;
11.8.8. затвердження та внесення змін до Положення про Секретаріат Партії, а також Нормативних документів Партії, що регламентують внутрішню організаційну роботу Партії, затвердження яких не віднесене до виключної компетенції інших органів Партії;
11.8.9. затвердження Типового регламенту місцевої партійної організації та Типового регламенту обласної партійної організації;
11.8.10. ухвалення рішення про виключення з членів Партії у випадках, передбачених Статутом;
11.8.11. затвердження стратегії та форми участі Партії у виборчих процесах;
11.8.12. розпорядження нерухомим та цінним майном Партії;
11.8.13. скликання З'їздів у порядку, передбаченому Статутом;
11.8.14. сприяння діяльності та координація роботи фракції Партії у Верховній Раді України;
11.8.15. прийняття рішень про співробітництво з іншими партіями шляхом створення блоку/коаліцій;
11.8.16. здійснення інших повноважень, що передбачені Статутом та Нормативними документами Партії.
11.9. Здійснення діяльності Голови Політичної ради Партії регламентується Положенням про Політичну раду Партії.
11.10. Голова Партії є одночасно і Головою Президії Політичної ради Партії і має такі повноваження:
11.10.1. здійснює загальне управління діяльністю Політичної ради Партії;
11.10.2. забезпечує скликання засідань та підготовку порядку денного Політичної ради Партії;
11.10.3. головує на засіданнях З'їзду Партії, Політичної ради та Президії Політичної ради Партії;
11.10.4. контролює виконання рішень Політичної ради Партії, Президії Політичної ради Партії;
11.10.5. підписує рішення З'їзду Партії, Політичної ради Партії, Президії Політичної ради Партії;
11.10.6. здійснює інші функції та повноваження, передбачені Статутом, Нормативними документами Партії, що не віднесені до виключної компетенції інших органів та посадових осіб Партії;
11.10.7. спрямовує діяльність Секретаріату Партії через Керівника Секретаріату Партії;
11.10.8. координує дії органів управління Партії та партійних організацій;
11.10.9. організовує втілення в життя стратегічних та поточних планів Партії, що визначені керівними органами Партії.
11.11. У своїй діяльності Голова Партії є підзвітним та підконтрольним Політичній раді Партії.
11.12. Голова Партії звітує про результати роботи Політичної ради Партії на З'їзді Партії.

12. ПРЕЗИДІЯ ПОЛІТИЧНОЇ РАДИ ПАРТІЇ
12.1. У період між засіданнями Політичної ради Партії управління Партією здійснює Президія Політичної ради Партії відповідно до повноважень та процедур, передбачених Статутом та чинним законодавством. Президію Політичної ради Партії формує Політична рада Партії.
12.2. Кількісний та персональний склад Президії визначає Політична рада Партії. Президія Політичної ради формується щонайменше в складі 5 осіб, але не більше 11 осіб.
12.2.1. За посадою до Президії входять Голова Партії, голова фракції Партії у Верховній Раді України (якщо така сформована).
12.2.2. В роботі Президії Політичної ради Партії бере участь Керівник Секретаріату з правом дорадчого голосу. Члени Політичної ради Партії, Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії можуть брати участь у засіданнях Президії Політичної ради Партії з правом дорадчого голосу.
12.3. Строк повноважень членів Президії Політичної ради становить 1 (один) рік, але не більше, ніж до закінчення строку їх повноважень на посаді члена Політичної ради Партії.
12.4. Засідання Президії Політичної ради Партії скликається Головою Політичної ради Партії не менше 1 (одного) разу на місяць.
12.5. Голова Партії зобов'язаний скликати засідання Президії Політичної ради Партії на вимогу не менше однієї третини членів Президії Політичної ради Партії.
12.6. Рішення Президії Політичної ради Партії ухвалюються більшістю голосів від загального складу повноважних членів Президії Політичної ради Партії.
12.7. Голова Партії головує на засіданні Президії Політичної ради Партії, у разі його відсутності – Перший заступник Голови Політичної ради Партії.
12.8. До повноважень Президії Політичної ради Партії належить:
12.8.1. розробка концепції розвитку країни та стратегії її впровадження, внесення її для затвердження на Політичну раду Партії;
12.8.2. затвердження національних партійних проектів, плану їх впровадження, їх бюджетів та керівників, показників для оцінки ефективності;
12.8.3. розробка стратегії та форми участі Партії у виборчих процесах, утворення загальнодержавних виборчих штабів;
12.8.4. визначення пріоритетів і планів поточної діяльності Партії;
12.8.5. скликання засідань Політичної ради Партії;
12.8.6. порядок узгодження набуття статусу юридичної особи партійними організаціями;
12.8.7. затвердження зразків партійного квитка;
12.8.8. підготовка проекту бюджету Партії на рік (включаючи визначення розміру членських внесків) і забезпечення його виконання;
12.8.9. затвердження структури та штатного розпису Секретаріату Партії;
12.8.10. надання дозволу на використання символіки Партії в комерційній діяльності третіх осіб;
12.8.11. ухвалення рішень щодо співробітництва з іншими політичними партіями (окрім співробітництва шляхом утворення блоків та коаліцій) та громадськими організаціями; надання Керівнику Секретаріату Партії або іншому представнику Партії повноважень щодо укладення відповідних правочинів (крім випадків реорганізації Партії, співробітництва у блоках політичних партій);
12.8.12. ухвалення рішень про заснування засобів масової інформації та призначення їх головних редакторів;
12.8.13. здійснення права власності на майно та кошти Партії; делегування своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії (за виключенням нерухомого майна);
12.8.14. сприяння діяльності та координація роботи фракції Партії у Верховній Раді України;
12.8.15. ухвалення рішень щодо організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, затвердження виборчих документів Партії;
12.8.16. створення консультативно-дорадчих органів Партії (зокрема внутрішньопартійних об'єднань за гендерною, професійною та іншими ознаками);
12.8.17. затвердження символіки, бланків, печаток, штампів Партії, а також затвердження печаток, штампів обласних, місцевих партійних організацій, якщо було прийнято рішення про утворення відповідної юридичної особи;
12.8.18. розв'язання інших питань та здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом та іншими внутрішніми документами Партії.
12.9. До формування Президії Політичної ради Партії повноваження Президії, передбачені даним статутом, належать до повноважень Політичної ради Партії.

13. ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ
13.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії – це постійний, незалежний від органів управління Партії, вищий контрольно-ревізійний орган Партії, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Партії та її структурних утворень, а також дотриманням положень законодавства, цього Статуту та інших внутрішніх документів Партії.
13.2. Кількісний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії складає 5 осіб. та Персональний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії формується шляхом висування по одному представнику від кожної обласної партійної організації та обирається з їх складу шляхом рейтингового голосування.
13.3. Строк повноважень кожного члена Центральної контрольно-ревізійної комісії становить 1 (один) рік. Одна й та сама особа не може бути обрана до складу Центральної контрольно-ревізійної комісії більше ніж два строки поспіль.
13.4. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії в її діяльності є незалежною від інших керівних органів Партії та підзвітна З'їзду Партії
13.5. Діяльність Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії організує її Голова. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії обирається З'їздом Партії строком на 1 (один) рік.
13.6. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Політичної ради Партії, Президії Політичної ради Партії та будь-яких інших органах управління партії із правом дорадчого голосу, а також є учасниками З'їзду Партії за посадою.
13.7. Центральна контрольно-ревізійна комісія, у разі включення відповідного питання до порядку денного, звітує про результати діяльності на З'їзді Партії.
13.8. Центральна контрольно-ревізійна комісія здійснює наступні функції:
13.8.1. контроль за дотриманням членами партії, партійними організаціями, їх керівними органами та посадовими особами положень Статуту та інших внутрішніх документів партії;
13.8.2. контроль виконання рішень органів управління партії, керівних органів обласних та місцевих партійних організацій;
13.8.3. у випадках, передбачених цим Статутом, попереджає партійні організації про їх ліквідацію та ліквідовує партійні організації;
13.8.4. перевіряє відповідність кандидатів у члени партії люстраційним критеріям партії, викладеним у п.4.3. цього Статуту;
13.8.5. вносить подання до Політичної ради Партії про виключення членів партії;
13.8.6. за заявою членів партії переглядає рішення контрольно-ревізійних комісій партійних організацій всіх рівнів;
13.8.7. здійснює щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності політичної партії та партійних організацій, перевіряє цільове використання майна (у тому числі коштів) партії на предмет наявності порушень положень Статуту та інших внутрішніх документів партії;
13.8.8. здійснює методичне забезпечення, координацію роботи та загальне управління над контрольно-ревізійними комісіями партійних організацій всіх рівнів.
13.9. Здійснює офіційне тлумачення нормативних документів партії та партійних організацій за власною ініціативою або за зверненням органу управління партії чи члена партії.
13.10. Встановлює факти, що мають юридичне значення, зокрема, але не виключно, наявність фактів:
13.10.1. вчинення порушень, що може бути підставою для виключення особи з Партії;
13.10.2. настання обставин, що може бути підставою для ліквідації партійних організацій;
13.10.3. невідповідності особи вимогам для членства в Партії, обіймання посади або набуття статусу члена колегіального органу Партії;
13.10.4. настання обставин, що можуть бути підставою для відкликання посадової особи та члена колегіального органу Партії.
13.11. Якщо контрольно-ревізійна комісія в партійній організації не утворена, то компетентною контрольно-ревізійною комісією для цієї організації є комісія партійної організації вищого рівня, а в разі її відсутності – Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.
13.12. Рішення контрольно-ревізійних органів підлягають обов'язковій публікації на офіційному сайті Партії.
13.13. Рішення контрольно-ревізійної комісії партійної організації може бути оскаржене до комісії вищого рівня протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його опублікування на сайті Партії. Рішення набуває законної сили з моменту закінчення терміну на оскарження або, якщо рішення оскаржене – з моменту ухвалення комісією вищого рівня рішення по суті за результатами оскарження.
13.14. Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії є остаточними та підлягає оскарженню у судовому порядку, згідно з чинним законодавством України.
13.15. Особливості порядку формування та діяльності Контрольно-ревізійних органів Партії та партійних організацій визначаються Статутом, а також затвердженим З'їздом Партії Положенням про контрольно-ревізійні органи Партії та партійних організацій.

14. СЕКРЕТАРІАТ ПАРТІЇ. КЕРІВНИК СЕКРЕТАРІАТУ ПАРТІЇ
14.1. Секретаріат Партії є постійним не політичним виконавчим органом Партії. Секретаріат Партії очолює Керівник Секретаріату Партії (далі за текстом – Керівник).
14.2. Секретаріат здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, а також Положення про Секретаріат Партії, що затверджується Політичною радою Партії. Секретаріат в своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом та нормативними документами партії.
14.3. Структура та штатний розпис Секретаріату затверджується Президією Політичної ради Партії (у разі її відсутності – Політичною радою Партії).
14.4. Керівник Секретаріату та його заступник призначається на посаду рішенням Політичної ради Партії за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії. Керівник та заступник керівника Секретаріату підпорядковані Політичній Раді Партії та підзвітний Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії, звільняються Політичною радою Партії за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії. У разі звільнення Керівника Секретаріату або його заступника за власним бажанням погодження не потрібно. У випадку відсутності керівника секретаріату його обов'язки виконує заступник.
14.5. Керівник Секретаріату бере участь у засіданнях Політичної ради партії, Президії політичної ради партії з правом дорадчого голосу.
14.6. Керівник Секретаріату:
14.6.1. підписує партійні документи з господарських питань, відповідно до своїх повноважень;
14.6.2. з господарських питань без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами, підписує договори, фінансові та інші офіційні документи Партії з організаційних питань функціонування Партії;
14.6.3. підписує довіреності з господарських питань від імені Партії (перелік виданих довіреностей ведеться Керівником Секретаріату та є відкритим для партійців);
14.7. Секретаріат Партії виконує такі функції:
14.7.1. організаційно забезпечує діяльність керівних органів Партії, а також виконання їх доручень;
14.7.2. організує реалізацію програм, заходів та проектів Партії;
14.7.3. організує і здійснює централізований облік членів Партії, забезпечення ведення та функціонування Єдиного реєстру;
14.7.4. організує збирання та облік сплати вступних, членських та інших внесків;
14.7.5. забезпечує підготовку З'їздів Партії, засідань Політичної Ради Партії та Президії Політичної Ради Партії;
14.7.6. здійснює юридичне забезпечення діяльності керівних органів Партії;
14.7.7. організує діловодство керівних органів Партії та сприяє його налагодженню у обласних та місцевих організаціях;
14.7.8. організує отримання та обробку інформації від обласних та місцевих партійних організацій, забезпечує збереження інформації з обмеженим режимом доступу в Партії;
14.7.9. здійснює інші функції, передбачені Статутом, Нормативними документами Партії, а також забезпечує виконання доручень Голови Політичної ради Партії, що спрямовані на виконання рішень керівних органів Партії або дотримання Нормативних документів Партії.

15. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ
15.1. Партія володіє, користується та розпоряджається коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством. Для здійснення своїх статутних завдань Партія має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспортні засоби, набуття яких не заборонено чинними законами.
Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.
15.2. Для здійснення статутної діяльності Партія отримує кошти та майно з таких джерел:
15.2.1. кошти або майно, що надходять від членів Партії безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв, а також вступні, щорічні, цільові та інші види внесків членів Партії;
15.2.2. кошти або майно, які надходять від третіх осіб (юридичних осіб та фізичних осіб, що не є членами Партії) безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
15.2.3. пасивні доходи;
15.2.4. кошти або майно, що надходять від здійснення основної діяльності Партії з урахуванням відповідних положень Податкового кодексу України, у тому числі, але не обмежуючись доходами від продажу суспільно-політичної літератури, агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших політичних заходів;
15.2.5. доходи від заснованих Партією електронних або друкованих засобів масової інформації;
15.2.6. доходи з інших джерел, що не суперечать законодавству України.
15.3. Право власності на майно Партії здійснюють статутні органи Партії у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом та Нормативними документами Партії.
15.4. Власником майна Партії, у тому числі майна її партійних організацій, інших структурних утворень є Партія. Члени Партії не мають окремих прав на її майно. За партійними організаціями майно Партії закріплюється на праві оперативного управління. Порядок передачі майна між Партією, як юридичною особою, та партійними організаціями визначається в окремому Положенні
15.5. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Партії використовуються винятково для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених даним Статутом.
15.6. Кошти Партії та партійних організацій, мають використовуватись виключно за цільовим призначенням, що передбачено відповідним бюджетом. У разі відсутності затвердженого бюджету Партії або партійної організації кошти витрачатися не можуть.
15.7. Відповідальним за цільове (відповідно до бюджету) використання коштів є Керівник Секретаріату Партії або виконкому партійної організацій.
15.8. Проект бюджету Партії на рік готується Президією Політичної ради Партії (у разі її відсутності – Політичною Радою Партії) за участі Керівника Секретаріату та не пізніше ніж 1 листопада подається для затвердження Політичній раді Партії.
15.9. Бюджет Партії на наступний рік приймається Політичною радою Партії не пізніше 1 грудня поточного року. Зміни до бюджету можуть вноситись виключно за поданням Президії Політичної ради Партії (у разі її відсутності – Політичною Радою Партії).
15.10. Проект бюджету на наступний рік партійної організації готується Головою організації та не пізніше ніж 1 листопада поточного року подається для затвердження Раді партійної організації.
15.11. Бюджет партійної організації на наступний рік приймається Радою партійної організації не пізніше 1 грудня поточного року. Зміни до бюджету можуть вноситись виключно за поданням Голови партійної організації.
15.12. Отримані кошти у якості внесків Партії розподіляються у наступній пропорції:
• 50% залишається за місцевою організацією;
• 20% залишається за обласною організацією;
• 30% залишається за Політичною радою Партії.
Використання коштів можливо тільки у рамках прийнятого бюджету Партії та партійних організацій на поточний рік. Якщо частина коштів в поточному році партійною організацією не використано, вони залишаються за Політичною радою Партії та на наступний рік не переноситься.
15.13. Партія має право користуватися особистим майном членів партії. Порядок та умови користування майном визначаються у окремому Положенні.

16. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
16.1. Партія веде бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової служби та вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
16.2. Партія публікує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи та видатки, а також звіт про майно Партії у строки, визначені Законодавством України.
16.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Керівника Секретаріату.

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ
17.1. Припинення діяльності Партії може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації (добровільної чи примусової) у порядку, передбаченому чинним законодавством і Статутом.
17.2. Реорганізація Партії може бути здійснена лише за рішенням З'їзду Партії, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (трьох четвертих) його делегатів.
17.3. При реорганізації Партії вся сукупність майнових та немайнових прав переходить до правонаступника.
17.4. Добровільна ліквідація (саморозпуск) Партії здійснюється за рішенням З'їзду Партії, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (три чверті) його учасників. Одночасно з рішенням про добровільну ліквідацію З'їзд ухвалює рішення про використання майна та коштів Партії на статутні чи благодійні цілі.
17.5. Примусова ліквідація Партії здійснюється на підставі відповідного рішення суду внаслідок анулювання реєстрації або заборони її діяльності на підставах і в порядку, передбачених чинним законодавством.
17.6. Для розв'язання питань, пов'язаних із ліквідацією Партії, за рішенням З'їзду (у випадку добровільної ліквідації) або за рішенням суду (у випадку примусової ліквідації) призначається ліквідаційна комісія.
17.7. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може становити менше ніж 2 (два) місяці з моменту оголошення про ліквідацію Партії.
17.8. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Партії.
17.9. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З'їзду Партії або суду.
17.10. Активи Партії передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). У будь-якому випадку майно та кошти Партії при ліквідації не можуть перерозподілятися між членами Партії.
17.11. Партія вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про припинення діяльності Партії до Єдиного державного реєстру.
17.12. Припинення діяльності Партії передбачає автоматичне припинення діяльності усіх її центральних органів, структурних утворень, обласних та місцевих партійних організацій, а також припинення членства у Партії.

18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
18.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.
18.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням З'їзду Партії в порядку, передбаченому Статутом.
18.3. Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов'язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. До моменту державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Партії чинним є Статут у попередній редакції.
18.4. Право внесення пропозицій щодо змін до Статуту Партії належить кожному члену Партії, підлягають обов'язковому опрацюванню органами Партії.
Made on
Tilda